Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie
ul. 3-go Maja 9


Ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko głównego księgowego
w Zespole SzPiP-le w Kobylinie

Dyrektor Zespołu Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole w Kobylinie poszukuje kandydata na stanowisko: główny księgowy
Wymiar etatu: 1 etat

Wymagania konieczne dla kandydatów:
1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i  co najmniej  3-letnia praktyka w księgowości,
2. ukończona średnia, lub policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i  co najmniej
      6-letnia praktyka w księgowości,
3. doświadczenie - 2 lata stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach sektora publicznego,
4. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
5. osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
6. osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
8. jest obywatelem polskim.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych z zakresu rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości budżetowej, rozliczenie wynagrodzeń,
2. znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
3. zdolność do interpretacji i stosowania prawa,
4. komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
5. rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie + zdjęcie,
3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie świadectw, dyplomów, zaświadczenia o ukończeniu kursów, seminariów itp.)
4. posiadane kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o odbyciu stażu lub uprawnień zawodowych,
5. oświadczeniu o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na objecie stanowiska,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
9. oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności),
10. oświadczenie ze osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Główne zadania na stanowisku:
1. prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie, Gimnazjum w Kobylinie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie, Szkoły Podstawowej w Kuklinowie, Szkoły Podstawowej w Smolicach, Szkoły Podstawowej w Zalesiu Małym,
2. prowadzenie gospodarki finansowej wymienionych jednostek zgodnie
      z obowiązującymi zasadami,
3. analiza wykonania środków przydzielonych z budżetu lub środków poza budżetowych i innych,
4. opracowanie projektu budżetu i bieżąca kontrola realizacji wydatków,
5. opracowanie miesięcznych rozliczeń i sprawozdań finansowych,
6. sprawowanie kontroli nad należytym i terminowym opracowaniem list płatniczych, kart wynagrodzeń oraz naliczaniem i  odprowadzaniem składek ZUS.

Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole
 w Kobylinie, ul. 3-go Maja 9.

Termin i sposób załatwienia:
1. dokumenty należy składać w terminie  od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze www.kobylin.com.pl do dnia 12 lutego 2008 r.
2. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i zaadresowane: Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole, ul. 3-go Maja 9, 63-740 Kobylin z dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – główny księgowy.
3. kandydaci przed przystąpieniem do konkursu mają prawo zapoznać się z funkcjonowaniem jednostki,
4. nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny,
5. po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze upowszechniania się listę kandydatów którzy spełniają wymagania formalne,
6. informacje o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, albo zakończenia procedury naboru jeśli nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata,
7. nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie,
8. informacje upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kobylin.com.pl oraz na tablicy informacyjnej.

Dyrektor
Emanuela Czwojdzińska