Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję IX sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.
          Sesja odbędzie się w środę, dnia 27 czerwca 2007 roku, o godzinie 18.00 w sali Klubu Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
6. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
7. Informacja o sytuacji na rynku pracy.
8. Podjęcie  uchwał:

a) w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
b) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/231/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 26 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy,
c) w sprawie: wyrażenia woli nabycia od Pana Tadeusza Kędziory zam. w Smolicach nr 59 własności nieruchomości na rzecz Gminy Kobylin,
d) w sprawie: wyrażenia woli nabycia od Państwa Anny i Henryka Wielebińskich 
zam. w Kobylinie przy ulicy Kościuszki nr 9 własności nieruchomości na rzecz Gminy Kobylin,
e) w sprawie: wyrażenia woli nabycia od Państwa Urszuli i Zbigniewa Dawidziak zam. w Smolicach nr 58 własności nieruchomości na rzecz Gminy Kobylin,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2007.

9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.


                                                                         Przewodniczący
                                                                           Rady Miejskiej               
                                                                         Piotr Chlebowski

Podstawa urlopowania :                                                                                          
art.25 ust.3 ustawy z dnia                                                                         
8 marca 1990 r. o samorządzie                                                                              
gminnym (tekst jednolity      
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami)