Urząd Miejski w Kobylinie informuje mieszkańców, że w bieżącym roku upływa kadencja ławników wybranych w 2003 roku. W związku z powyższym uprzejmie przypomina, że termin zgłaszania kandydatów na ławników na nową kadencję upływa z dniem 30 czerwca 2007 roku.


TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie gminy.
Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 2) jest nieskazitelnego charakteru
 3) ukończył 30 lat
 4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku
 5) nie przekroczył 70 lat
 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika
 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, która jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2006 r., Nr 50, poz. 370). Karta zgłoszenia dostępna na stronie internetowej urzędu i w Urzędzie Miejskim w Kobylinie biuro Nr 1.

Kartę zgłoszenia z załącznikami:
 1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, biuro nr 1, do dnia 30 czerwca 2007 r.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie można uzyskać u  p. Mirosława Sikory – Sekretarza Gminy, w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, biuro Nr 1, tel. (065) 548 24 01.


Zastępca Burmistrza
/-/ Mirosław Sikora


Kobylin, 2007-06-12