Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

          Sesja odbędzie się w piątek, dnia 27 kwietnia 2007 roku, o godzinie 18.00 w sali Klubu Seniora   w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 16,  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za 2006 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu.
6. Informacja o wykorzystaniu środków strukturalnych oraz dopłat obszarowych.
7. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie : pomocy finansowej dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w 2007 roku,
b) w sprawie : określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
c) w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2006,
d) w sprawie : podziału wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie za rok 2006,
e) w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2006,
f) w sprawie : podziału wyniku finansowego Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie za rok 2006,
g) w sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylinie za rok 2006,
h) w sprawie : podziału wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylinie za rok 2006,
i) w sprawie : zmiany Uchwały Nr XI/86/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 października 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobylinie,
j) w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXII/127/2000 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 30 października 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży dla radnych oraz członków komisji spoza Rady,
k) w sprawie : zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2007,
l) w sprawie : nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobylin.

8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

                                                                                                                                      Przewodniczący
Podstawa urlopowania :                                                                                           Rady Miejskiej               
art.25 ust.3 ustawy z dnia                                                                         
8 marca 1990 r. o samorządzie                                                                              Piotr Chlebowski
gminnym (tekst jednolity      
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami)