Burmistrz Kobylina na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin zawiadamia, że Gmina Kobylin udzieliła pomocy finansowej w postaci dotacji dla:

1. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach w kwocie 20.000 zł na realizowane roboty budowlane polegające na rozbiórce i częściowej wymianie więźby, montażu rynien, ułożeniu dachówki i montażu instalacji odgromowej Kościoła Parafialnego w Smolicach.


2. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wyganowie w kwocie 30.000 zł na realizowane roboty budowlane polegające na naprawie konstrukcji więźby dachowej, belek stropowych oraz wymianie pokrycia dachowego Kościoła Parafialnego w Wyganowie.
Kobylin, dnia 8 kwietnia 2016r.                                        Burmistrz Kobylina

                                                                                                       -\\-

                                                                                                 Bernard Jasiński