Burmistrz Kobylina na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej
w Kobylinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin niniejszym informuję, że wnioski o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2016r. w Urzędzie Miejskim
w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, (pokój Nr 1)
                        Burmistrz Kobylina

                                   -//-

                          Bernard Jasiński

Kobylin, dnia 19 stycznia 2016r.