Zarządzenie nr 150/2014
Burmistrza Kobylina
z dnia 17 grudnia  2014r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylin w dziedzinie kultury i kultury fizycznej na rok 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 13 ustawy z dnia 24 marca 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami/, uchwały Nr  XLV/262/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2014r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kobylin z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2015r., Burmistrz Kobylina zarządza co następuje.

 

§ 1

 

Zatwierdzam do realizacji zadania zlecone, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert z dziedziny kultury i kultury fizycznej w ramach wykonania budżetu Gminy Kobylin na rok 2015 oraz imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2


Szczegółowe prawa i obowiązki stron określone zostaną w umowach

 

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.