BGPiDP.6733.24.2014

OBWIESZCZENIE
Burmistrza  Kobylina


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

Zawiadamiam:

że w dniu 09.07.2014 r. wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu rekreacyjno - wypoczynkowego na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 402, położonej w obrębie ewidencyjnym Kuklinów, gmina Kobylin.
W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miejskim w Kobylinie pokój nr 9 można się zapoznać z treścią decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kobylin, 2014-07-09
Burmistrz Kobylina