Ogłoszenie

Burmistrza Kobylina o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych o  rejestru  zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin.


Burmistrz Kobylina na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin zawiadamia, iż Uchwałą Nr XL/230/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2014 roku została udzielona pomoc finansowa w postaci dotacji dla Zakonu Braci Mniejszych (O.O. Franciszkanów) Klasztor w Kobylinie, Plac A. Glabera 4, 63-740 Kobylin w kwocie 25.000 zł na realizowane roboty budowlane związane z remontem elewacji Zespołu Klasztornego Bernardynów tj. Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej przy Żłóbku i Klasztoru O. O. Franciszkanów w Kobylinie.

Burmistrz Kobylina
(-) Bernard Jasiński

Kobylin, dnia 05 maja 2014 r.