Ogłoszenie

Burmistrza Kobylina o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin.

Burmistrz Kobylina na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/123/12 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Kobylin zawiadamia, że Gmina Kobylin udzieliła pomocy finansowej w postaci dotacji dla Zakonu Braci Mniejszych (O.O. Franciszkanów) Klasztor w Kobylinie, Plac A. Glabera 4, 63-740 Kobylin w kwocie 25.000 zł na realizowane roboty budowlane związane z remontem elewacji Zespołu Klasztornego Bernardynów tj. Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej przy Żłóbku i Klasztoru O. O. Franciszkanów w Kobylinie.

Kobylin, dnia 13 maja 2013 r.