Burmistrz Kobylina ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż zabytkowego dworu z oficyną położonego we wsi Starkówiec gmina Kobylin stanowiącego własność Gminy Kobylin  

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości zabudowane tworzące zespół pałacowo-parkowy położone na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 55/11 i 55/12 oraz dodatkowo działkę niezabudowaną-drogę oznaczoną numerem geodezyjnym 56/1 w Starkówcu. Powierzchnia tych działek ogółem wynosi 2,8849 ha i są one zapisane w Księdze Wieczystej o numerze KZ1R/00031802/2  w Sądzie Rejonowym  w Krotoszynie w Wydziale Ksiąg Wieczystych. W skład przedmiotowych nieruchomości wchodzi dwór z oficyną objęty ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 17.10.1968r numer rejestru 272/298/A. Program użytkowy obiektów oraz zakres remontu powinien być uzgodniony z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, który wydał wskazania konserwatorskie dla przyszłego właściciela określając terminy wykonania koniecznych prac remontowo-konserwatorskich:

- w terminie do jednego roku od dnia nabycia nieruchomości wykonać remonty dachów i wzmocnienie korony murów zewnętrznych oraz innych pilnych prac zabezpieczających wynikających z koniecznej do wykonania aktualnej ekspertyzy technicznej
- w terminie czterech lat od przejęcia obiektów wykonać remont elewacji z odwilgoceniem budynków, remont ogrodzenia.

Jednocześnie Wielkopolski Wojewódzki Konserwator zabytków w Poznaniu zastrzega, że w/w obiekty winny być użytkowane wyłącznie w sposób zgodny z zasadami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, odpowiadający jego wartości historycznej. Nowy właściciel zobowiązany jest do należytego utrzymania, konserwacji i opieki nad nim. Ponadto po przeprowadzonej w dniu 28.06.2011r kontroli zabytku konserwator uważa za celowe połączenie w ramach sprzedaży działek ewidencyjnych o nr 55/11, 55/12 i 56/1 w celu właściwej ochrony założenia parkowego.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylin to tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rzemieślniczej istniejące i proponowane.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są ogrodzone a ich uzbrojenie to: energia elektryczna, wodociąg i ogrzewanie piecowe. Budynek dworu jest podpiwniczony, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, budynek oficyny jest jednokondygnacyjny. Budynki są zbudowane w technologii tradycyjnej, budynek dworu został wybudowany w 1810 roku. Powierzchnia użytkowa budynku dworu wynosi 486,66 m2.

Termin pierwszego przetargu został wyznaczony na dzień 16 lipca 2012r i nie doszedł do skutku z powodu braku zainteresowania.

Cena wywoławcza wynosi: 429.165,00 zł plus dodatkowo 23% podatek VAT od ceny wywoławczej działki 56/1 tj. od kwoty 29.847,00 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r) kwotę 399.318,00 zł obniża się o 50% z tytułu wpisania obiektu do rejestru zabytków.

II przetarg odbędzie się:

W dniu 20 sierpnia 2012r w poniedziałek o godz. 10-tej w sali posiedzeń Ratusza. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwoty 22.950,60 zł w terminie do dnia 16 sierpnia 2012r na konto Gminy Kobylin w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Oddział Kobylin nr 82 8410 1039 0000 0475 2000 0003 w gotówce. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu w ciągu trzech dni na konto przez nich wskazane. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu powinien wpłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu ustalonego terminu sporządzenia umowy notarialnej. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kobylin tj. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 1 w pok. 6, tel. 655482401 wew. 24 u Jacka Paluszkiewicza w godz. Od 8.00 do 14.00.

W razie nieskuteczności II przetargu:

Nie przewiduje się organizowania kolejnych przetargów z obniżoną cena wywoławczą.

W razie niestawienia się bez usprawiedliwienia nabywcy w wyznaczonej Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym terminie po odbytym przetargu gmina odstąpi od zawarcia umowy, a wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Burmistrz Kobylina zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Kobylina
Bernard Jasiński