Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie i o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania do ww. planu miejscowego.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam:

– o podjęciu przez Radę Miejską w Kobylinie uchwały Nr XVI/84/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego terenu w rejonie ulicy Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie.

– o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie, ul. Rynek im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63 - 740 Kobylin w godzinach od 8.00 – 15.00   Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oraz postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 08 czerwca 2012 roku. Wnioski można składać w formie    pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie albo w formie elektronicznej, na adres um@kobylin.pl. Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać "Prognoza – plan miejscowy". Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kobylina.

Burmistrz  Kobylina
Bernard Jasiński