Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) i art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199,  poz. 1227 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/184/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Farma Wiatrowa Kobylin”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Farma Wiatrowa Kobylin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.04.2010 r. do 20.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63 – 740 Kobylin w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 10.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie o godz. 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kobylina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.06.2010 r.


Burmistrz  Kobylina
Bernard Jasiński