Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem postępowania i opracowywanej prognozy jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych „Farma Wiatrowa Kobylin” w gminie Kobylin. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin, w godzinach od 800 – 1500. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 09 października 2009 r. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie albo w formie elektronicznej, na adres um@kobylin.pl . Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza – plan miejscowy  „Farma Wiatrowa Kobylin”. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kobylina.

Burmistrz Kobylina
/-/ Bernard Jasiński