Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kobylinie uchwały Nr XXX/184/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Farma Wiatrowa Kobylin". Przedmiotem planu miejscowego jest wyznaczenie terenów dopuszczalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze gminy Kobylin. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego1, 63 – 740 Kobylin w godzinach od 8.00 – 15.00 w terminie do dnia 09 października 2009 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz  Kobylina
/-/ Bernard Jasiński